Haber

Seçim Suçları ve Cezaları: Seçimde Neler Suç Sayılır, Cezası Nedir?

28 Mayıs Pazar günü tüm Türkiye yeniden oy kullanmak için uyandı. Günün değerli manşetleri bir yandan seçim gündemiyle yakından ilgiliyken bir yandan da seçim yasakları konuşulmaya devam ediyor. Seçmen açısından oy kullanmamanın cezalarının yanı sıra maddede yer alan seçim kabahatleri ve cezaları da merak konusu. Peki seçim suçları nelerdir? Seçim kabahatlerinin cezaları nelerdir? İşte seçim kabahatleri ve cezaları…

28 Mayıs 2023 Pazar günü (bugün) yerli seçmen yeniden sandık başında toplandı.

Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı’nı seçmek için vatandaşlık görevini yerine getirmek isteyen herkes oy kullanmak için sıraya girdi. YSK tarafından açıklanan seçim yasağı nedeniyle vatandaşlar ve medya kuruluşları propaganda sayılacak hiçbir içeriği paylaşamaz. Ancak seçim hataları da araştırılan değerli konulardan biriydi.

Seçim suçları nelerdir?

 • kurallara karşı suçlar

 • Kuralların önlemlerine uymama

 • Meclis üyelerinin meclis kararlarına uymaması

 • Yönetim kurulu üyelerinin başarısızlığı

 • Araç ve gereçlerin zamanında gönderilmemesi

 • atlatmak ve kötüye kullanmak

 • Devlet memurlarına verilen cezalar

 • Seçmen kütüğünün hazırlanmasına ilişkin suçlar

 • Seçmen kütüğünün düzenlenmesi

 • Günlüğe kaydetme görevindekilerin suçları

 • Seçmen olmayanların seçmen kütüğüne kaydedilmesi

 • Seçmen kütüğüne birden fazla kayıt

 • Seçmen kütüğüne kayıt olmamaya teşvik

 • Seçmen listelerinde işlenen suçlar

 • Seçmen listesiyle ilgili suçlar

 • Seçmen kütüğü, seçmen listeleri ve diğer belgeler üzerinde işlenen suçlar

 • Propaganda toplantılarına karşı suçlar

 • Özel radyo ve televizyon yayınlarına ilişkin suçlar

 • Toplantı heyetlerine karşı suçlar

 • yasak propaganda

 • haksız oylama

 • oy vermeyi reddetmek

 • Adaylık kararlarına ve propaganda yapamayanlara karşı hareketler

 • Başbakan ve bakanlar yasalara uymuyor

 • Diğer propaganda suçları

 • Baskı ve reklamların imhası

 • Sandık düzeni ve oy kullanmaya ilişkin suçlar

 • Sandıkta müdahale ve uyarıya uymama

 • Seçmen olmayanların oy kullanması

 • Sandıktaki suçlar

 • Siyasi partilerin ve bağımsız adayların oy pusulaları üzerinde işlenecek suçlar

 • Başkan ve yönetim kurulu üyelerinin seçim işlerine karışması

 • Oylama sonucunu etkileyecek durumlar

 • İtiraz ve şikayetleri kabul etmemek

 • Kötü niyetle itiraz

 • kötü niyet şikayeti

 • Çeşitli hükümler

 • Resmi Açıklamalara Karşı İşlenen Suçlar

 • Alkol yasağına karşı hareketler

 • silah taşıyanlar

 • Kovuşturma tarzlarına alışkın olmayan hareket

Anayasaya göre seçim suçları

Kurullara Karşı Hatalar:

MADDE 133- (Değişik: 17.5.1979 – 2234/1 md.) Bu Kanunda belirtilen heyetlerin toplanmasını veya görevlilerin ifasını cebir veya cebir kullanarak veya hileli veya rasgele tehdit ederek engelleyenler, onsekiz aydan az olmamak üzere hapis cezası verilir. beş bin liradan yirmi beş bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.

Yukarıdaki fıkrada yazılı fiillerin silahla işlenmesi hâlinde verilecek hapis cezası üç yıldan az olamaz. Bu fiiller, en az biri silahlı ittifak halinde üç kişi tarafından veya aralarında ittifak olmasa bile en az ikisi silahlı üçten fazla kişi tarafından işlenmesi halinde, beş yıldan az olmamak üzere ağır hapis cezası verilir.

Kurulların Tedbirlere Uyumsuzluğu:

MADDE 134- (Değişik: 17.5.1979 – 2234/1 md.) Seçimlerin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla kurul veya heyet başkanlarının bu Kanunda yazılı karar ve tedbirlere uymayanlar, uyarı, on günde bir Bir aya kadar hapis ve beş yüz liradan iki bin beş yüz liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.

Alınan karar ve tedbirlerin uygulanmasını herhangi bir şekilde zorlaştıran veya etkisiz kılanlar, bir aydan altı aya kadar hapis ve bin liradan beş bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.

Yukarıdaki fiillerin misyonerler tarafından işlenmesi ve Türk Ceza Kanunu’ndan daha ağır bir kabahat teşkil etmemesi halinde birinci fıkrasında üç aydan altı aya, ikinci fıkrasında altı aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. paragraf. ceza da verilir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Komite Kararlarına Uymaması:

MADDE 135- Bu Kanunda yazılı meclislerin çoğunluğunun aldığı her türlü kararlara uymayan meclis üyeleri üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Göreve Gelmemesi:

MADDE 136- (Değişik: 17.5.1979 – 2234/1 md.) Görevlere seçildiği halde haklı bir sebep olmaksızın göreve başlamayanlar beşbin liradan yirmibeşbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.

Seçim başladıktan sonra meclisteki görevinden haklı bir sebep olmaksızın ayrılanlar iki aydan altı aya kadar hapis ve beş bin liradan yirmi beş bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.

Araç ve Gereçlerin Zamanında Gönderilmemesi:

MADDE 137- (Değişik: 17.5.1979 – 2234/1 md.) Seçim kurullarının başkan ve üyelerinden biri veya bu Kanunda yazılı görevlerden birine atananlar, sandık seçmen listeleri, aday listeleri, evrak ve paketleri Seçimle ilgili ve oy pusulalarını, sandıkları, Oy zarflarını veya bunların malzeme ve mali araçlarını ve her türlü seçim araç ve gereçlerini zamanında yerine göndermezler veya gönderilmesine mani olmazlar, teslim etmezler veya teslim almazlar. hükümlüye bir yıldan az olmamak üzere beşbin liradan yirmibeşbin liraya kadar ağır para cezası ve cezasına denk kamu hizmetlerinden ceza verilir. yasak da getiriliyor.

Diğer görevliler bu fiilleri işlerlerse altı aydan bir yıla kadar hapis ve ikibinbeşyüzbin liradan onbin liraya kadar para cezası ile cezalandırılırlar.

Görevi Görmezden Gelmek ve Kötüye Kullanmak:

MADDE 138- Bu Kanunun uygulanmasında görevli veya bu Kanuna göre görevlendirilen kişiler, görevlerini herhangi bir şekilde ihmal veya kötüye kullanırlarsa, bu kusurlara ilişkin Türk Ceza Kanununun cezaları altıda bir oranında artırılır. bu Kanunda farklı bir ceza öngörülmemişse üçte birine kadar.

Memurların Cezaları:

MADDE 139- Bu Kanunla görevlendirilenlere kabahatlerinden dolayı verilecek cezalar, cezaları ayrı ayrı belirlenen veya artırımına tâbi olan fiiller dışında, altıda birinden yarısına kadar artırılarak belirlenir.

Seçmen Kütüğü Hazırlama Kabahatleri:

MADDE 140- (Değişik: 17.5.1979 – 2234/1 md.) Seçmen kütüğünün düzenlenmesine esas teşkil edecek krokileri vermeyenler ile bina listelerini süresi içinde vermeyenler hakkında ilçe seçim kurulu başkanı tarafından beyan edilen veya bina kroki ve listelerini seçmen kütüğü tertibine uygun olarak yapamayanlar, fiillerinin mahiyetine ve bu fiillerden sebep oldukları sıkıntı derecesine göre, Türk Ceza Kanunu’nun 240 ve 230. maddelerinde yazılı cezalar altıda birden üçte birine kadar artırılır.

Sayım ve yazım ve kontrol işlemleri sırasında, açık sebebe aykırı hareket edenler, soruları bilerek gerçeğe aykırı olarak cevaplamayanlar veya cevap vermeyenler veya ilan edilecek süreden önce ilk sayım ve yazım gününde yerlerinden ayrılanlar, eylemler daha ağır ceza gerektiren bir hata teşkil etmez. İki bin beş yüz liradan on bin liraya kadar ağır para cezası verilir.

Seçmen Kütüğünün Düzenlenmesi:

MADDE 141- (Değişik: 17.5.1979 – 2234/1 md.) Bu Kanunla görevlendirildiği halde, seçmen kütüğüne ait belge ve belgeleri usulüne uygun olarak ve usulüne uygun olarak belirli bir süre içinde ve usulüne uygun olarak düzenlemeyenler veya korumayanlar. altı aydan iki yıla kadar formları ile birlikte veya gerekli mercilere ibraz etmemek. hapis cezası ile cezalandırılır.

Bu fiiller, ilgisizlik veya gerekli özen ve dikkatin gösterilmemesi sonucu meydana gelirse, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Seçmen kütüğünün veya sandık seçmen listelerinin rastgele bir bölgede yazılması veya bu nedenle seçmenlerin oy kullanmalarının yukarıdaki fiil ve eylemlerden dolayı imkânsız hale gelmesi hâlinde, bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası. birinci fıkrasında yazılı olarak, ikinci fıkrasında yazılı olarak altı aydan iki yıla kadar. yargılanan.

Kayıt Düzenleme ile Görevde Olanların Hataları:

MADDE 142- (Değişik: 17.5.1979 – 2234/1 md.) Seçmen kütüğüne kaydedilme hakkı bulunmayan seçmeni veya kaydedilme hakkı bulunan seçmeni yazmayan seçmen kütüğüne yazanlar, Kaydedilmiş olup da silinmesi gereken seçmenin adını silmeyen veya silinmemesi gerektiği halde o seçmenin adını silenler bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bu fiiller, görevde gerekli özen ve dikkatin gösterilmemesinden ve ilgisizlikten kaynaklanıyorsa üç yıldan altı aya kadar hapis cezasına hükmolunur.

Seçmen Niteliği Olmayanların Seçmen Kütüğüne Kayıtları:

MADDE 143- (Değişik: 17.5.1979 – 2234/1 md.) Oy kullanma ehliyeti bulunmadığı halde, kendisini veya bu şartı taşımayan bir başkasını seçmen kütüğüne yazdıran veya kaydı yapılan kişi bu şekilde seçmen kütüğünden veya kimlerin oy kullanma hakkına sahip olduğu. Aynı eylem ve eylemlerle seçmenin seçmen kütüğünden silinmesine neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis ve ikibinbeşyüzbin liradan onbin liraya kadar para cezası ile cezalandırılır.

Yukarıda belirtilen fiillerin cebir, tehdit, şiddet, nüfus veya nüfuz yoluyla işlenmesi halinde, faile verilecek ceza bir yıldan beş yıla kadardır.

Seçmen Kütüğüne Çoklu Kayıtlar:

MADDE 144- (Değişik: 17.5.1979 – 2234/1 md.) Kendini veya başka bir seçmeni bilerek birden fazla seçmen kütüğüne kaydettirenler veya bu sonucu doğuran fiilleri bile bile işleyenler, üç ay hapis cezası ile cezalandırılır. bir yıl iki bin beş yüz liradan on bin liraya kadar ücretlendirilir. ağır para cezalarıyla cezalandırılır.

Yukarıdaki fıkrada belirtilen kabahatlerin bu görevlere sahip olanlar tarafından işlenmesi halinde, bir yıldan iki yıla kadar hapis ve ikibinbeşyüz liradan onbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar.

Seçmen Kütüğüne kaydedilmemeye teşvik:

MADDE 145- Oy hakkına sahip olanların seçmen kütüğüne yazılmalarını engellemeye teşvik ve telkinlerde bulunanlar, üç aydan altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Yukarıda yazılı fiillerden dolayı seçmenlerin seçmen kütüğüne kaydı yapılmamışsa, verilecek hapis cezası altı aydan bir yıla kadardır.

Bu fiil ve eylemlerin cebir, tehdit veya şiddet kullanılarak gerçekleşmesi hâlinde, verilecek cezalar yukarıdaki fıkralara göre iki kat artırılır.

Bu fiil ve fiiller memur ve memurun kararında bulunanlar tarafından işlenirse 139 uncu madde hükmü de uygulanır.

Seçim suçları ve cezaları

Seçmen Listelerinde Yapılan Hatalar:

MADDE 146- (Değişik: 17.5.1979 – 2234/1 md.) 141, 142, 143 ve 144 üncü maddelerde yazılı işlemlerin, sandık bölgelerine göre düzenlenecek sandık seçmen listeleri ile diğer listelere işlendiği belirtilir. seçmen kütüğünün hazırlanmasından sonra Yüksek Seçim Kurulunca düzenlenmesine karar verilir. Aksi halde kelimede geçen unsurlar için yazılı cezalar verilir.

Seçmen Listesinin Kabahatleri:

MADDE 147- (Değişik: 17.5.1979 – 2234/1 md.) Asılması gereken seçmen listelerini asmayan veya zamanından önce indirmeyen veya herhangi bir surette seçmenlerin incelenmesine izin vermeyen görevliler hakkında. Bu listelere yapılan itirazları kabul etmeyen veya yetkililerine üç aydan fazla bildirmeyenler, iki yıla kadar hapis ve bin liradan beş bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.

Bu fiillerin, ilgisizlik veya gereken özen ve dikkati göstermeme sonucu meydana gelmesi halinde, verilecek ceza bir aydan altı aya kadar hapis ve beşyüz liradan ikibinbeşyüz liraya kadar ağır para cezasıdır.

Seçmen Kütüğü, Seçmen Listeleri ve Diğer Belgeler Üzerinden İşlenen Suçlar:

MADDE 148- (Değişik: 17.5.1979 – 2234/1 md.) Kısmen veya tamamen hileli bir seçmen kütüğü veya seçmen kütüğünü düzenleyen veya bozan, çalan veya yok eden kişi, üç yıldan az olmamak üzere ağır hapis cezası ile cezalandırılır.

Seçmen kütüğünü veya seçim listelerini çalan, bozan, yok eden veya yok eden de bire bir cezalandırılır.

Yukarıdaki fıkrada yazılı fiilleri, seçmenlerin kimliklerini ispata yarayan rastgele bir belge üzerinde oy hakkının kullanılmasına engel olmak amacıyla işleyenler veya bu belgeleri saklayanlar altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. .

Seçmen kimliğini ispat ederek oyunu kullanırsa, yukarıdaki fıkrada yazılı ceza yarıya indirilir.

Propaganda Toplantılarına Karşı Kabahatler:

MADDE 149- (Değişik: 10.6.1983 – 2839/48 md.) 51 inci maddede belirtilen heyetin kurulmadığı bir toplantıda söz ve konuşma yapan kişi, üç yıldan altı aya kadar hapis ve üç binden on beş bine kadar para cezası ile cezalandırılır. lira. .

Seçim propagandası toplantısını her ne suretle olursa olsun bozan veya devamına imkan vermeyecek eylem ve düzenlemelerle ihlal eden kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu fiillerin ikiden fazla kişi tarafından rastgele ve şekilde cebir veya şiddet kullanılarak veya tehdit kullanılarak işlenmesi halinde, faillerden her biri iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Fiilin en az biri silahlı olmak üzere ikiden fazla kişi tarafından veya en az ikisi silahlı olmak üzere üç veya daha fazla kişi tarafından işlenmesi halinde, arada ittifak olmasa dahi faillerden her biri cezalandırılır. beş yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası.

Özel Radyo ve Televizyon Yayınlarının Kabahatleri:

MADDE 149/A- (Ek: 28.12.1983 – 3959/8 md.) (Değişik: 15.7.2003 – 4928/4 md.) Yüksek Seçim Kurulu, yurt genelinde ve ilçede yayın yapan özel radyo ve televizyon kuruluşlarını uyarır. yerel yayın yapan özel radyo ve televizyon kuruluşlarının seçim kurulundan veya aynı yayın kuşağında açıkça özür dilemelerini istemektedir. Bu talebe uyulmaması veya ihtilafın tekrarı halinde, ihlale konu programın yayını, Yüksek Seçim Kurulu veya yayının yapıldığı yerin ilçe seçim kurulu tarafından bir ila on iki defa durdurulur. Tekrarı halinde, yurt genelinde yayın yapan özel radyo ve televizyon kuruluşlarının yayınları Yüksek Seçim Kurulunca beş günden on beş güne, yerel yayın yapan özel radyo ve televizyonların yayınları üç günden yedi güne kadar durdurulur. gün yayının yapıldığı yer ilçe seçim kurulu tarafından belirlenir.

Bu kararlar en yüksek mülki amirlerce derhal yerine getirilir.

Birinci fıkra hükmüne göre, haklarında yayın durdurma kararı verilen özel radyo ve televizyon kuruluşlarından sorumlu olanlar yetkili mahkemece onmilyar liradan seksenbeşmilyar liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. ve üç yüz elli milyon liradan dört milyar liraya kadar ağır para cezası ile. . Tekrarı halinde bu cezalar üç defa uygulanır. Bu fıkraya göre verilecek cezalarda Türk Ceza Kanununun 119 uncu maddesi uygulanmaz.

Bu kararlar en yüksek mülki amirlerce derhal yerine getirilir.

Birinci fıkradaki karara aykırı hareket eden özel radyo ve televizyon kuruluşlarından sorumlu kişiler, mahkemece bir milyar liradan beş milyar liraya, yerel yayın yapan özel radyo ve televizyon kuruluşlarından sorumlu kişiler on milyon liradan beş milyar liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. yüz milyon lira. Tekrarı halinde bu cezalar üç defa uygulanır.

Bu fıkraya göre verilecek cezalar hakkında Türk Ceza Kanununun 119 uncu maddesi uygulanmaz.

Toplantı Heyetlerine Karşı Yapılan Hatalar:

MADDE 150- 51 inci maddede yazılı komiteyi kurmayan veya bilgilendirmeyen toplantıyı düzenleyenler ve kurul üyeleri ile bu fıkrada yazılı görevleri yerine getirmeyen kurul üyeleri onbeş günden üç güne kadar hapis cezası ile cezalandırılır. ay.

Yasak Propaganda:

MADDE 151- (Değişik: 17.5.1979 – 2234/1 md.; Değişik -10.6.1983-2839/49 md.) Oy verme gününden önceki gün saat 18.00’den sonra genel veya umumi yerlerde seçim propagandası yapmak ve Bu maksatla toplantı, propaganda veya yayın yapanlar veya seçimin düzenini bozacak veya oy kullanma hürriyetinin tamamını etkileyecek söz, yazı veya sair suretlerle propaganda yapanlar veya asılsız beyanlarda bulunanlar, üç aydan altı aya kadar ve onbeşbin liradan hapis cezası verilir. Yetmiş beş bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar.

(Değişik: 25.12.1993 – 3959/9 md.) Bu Kanunun 58, 60 ve 61 inci maddelerinde yazılı yasaklara aykırı hareket edenler, altı aydan bir yıla kadar hapis ve bir milyon liradan ağır para cezası ile cezalandırılır. beş milyon lira.

Haksız Oy Almak:

MADDE 152- (Değişik: 10.6.1983 – 2839/49 md.) Bir veya birden fazla seçmene menfaat, vaat veya veren, veya resmi, genel veya özel görevler veren veya hizmet ve menfaat vaat ederse veya sağlarsa , bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına çarptırılır. Verilen, vaat edilen veya sağlanan menfaatler, seçmenin yol, yiyecek, içecek ve ulaşım veya hizmetlerinin bedeli olarak gösterilse bile karar bire birdir.

Yukarıda yazılı para, menfaat, vaat veya hizmetleri kabul eden seçmen dahi aynı ceza ile cezalandırılacaktır.

Bu fiilleri tehdit, cebir veya şiddet kullanarak işleyenler hakkında iki kat hapis cezası verilir.

Oylamayı Engelleme:

MADDE 153- (Değişik: 10.6.1983 – 2839/51 md.) Yukarıda belirtilen amaçlarla, seçmenleri o konuda yazılı nüshalarla toplayanlar ile bir köyden veya bir köyden sandık başına gelmelerini engelleyenler hakkında. mahalle veya yerleşim yeri veya diğer yerlerde bir yıldan dört yıl süreyle. bir yıla kadar hapis cezası.

Bu fiillerin herhangi birinin resmî yetkisini veya unvanını veya yetkisini kötüye kullanmak suretiyle işlenmesi hâlinde, verilecek hapis cezası iki yıldan az olamaz.

Adaylık Kararlarına ve Propaganda Yapamayanlara Karşı Yapılacak İşlemler:

MADDE 154- (Değişik: 17.5.1979 – 2234/1 md.) Adaylık için özel kanunların kabul ettiği esas ve şekillere uymadan adaylığını koyan subay ve hakimlerle, adaylığını iletmiş ve bu talepleri kabul edilmiş olmasına rağmen, herhangi bir nedenle. Görevlerini fiilen bırakmayan veya resmî kıyafetleri içinde propaganda yapmayan veya bu mahiyette gelişigüzel hareket eden subay, asker ve erbaş iki bin beş yüz liradan on bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.

2. maddenin ikinci fıkrasında belirtilen hâkim, asker ve memur ve hizmetliler sınıfından sayılan hakimler ve özel kanunlarına göre ilan edilen, seçimin başından itibaren siyasi parti veya bağımsız aday lehinde veya aleyhinde propaganda. Bu Kanunun 62 nci maddesinde oylama sonuna kadar ve hüküm doğurmaları halinde üç aydan bir yıla kadar hapis ve ikibinbeşyüz liradan onbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. diğer kanunlarda yazılı ceza kararları gizli tutulur.

63. maddede yazılı yasaklara uymayanlar, altı aydan bir yıla kadar hapis ve beş bin liradan yirmi beş bin liraya kadar para cezası ile cezalandırılır.

Başbakan ve Bakanların Yasaklara Uymaması:

MADDE 155- (Değişik: 17.5.1979 – 2234/1 md.) 64, 65 ve 66 ncı maddelerde belirtilen yasaklara uymayanlar, üç aydan bir yıla kadar hapis ve ikibinbeşyüzondan on liraya kadar para cezası ile cezalandırılır. bin lira.

Diğer Propaganda Suçları:

MADDE 156- Bu Kanunda ayrı bir ceza hükmüne tâbi olmayan ve kanun kararlarına aykırı diğer propagandaların failleri hakkında Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesinin birinci fıkrası hükümleri uygulanır.

Basım ve Reklamların İmhası:

MADDE 157- (Değişik: 17.5.1979 – 2234/1 md.) Seçim propaganda matbaalarının yayınlanmasını veya duyurulmasını engelleyen veya imha edenler üç aydan altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Sandık düzenleme ve oy kullanmaya ilişkin suçlar:

MADDE 158- (Değişik: 17.5.1979 – 2234/1 md.) Bu Kanuna göre oy kullanmaları yönünde kendilerine verilen görevleri, ihtara rağmen sandıkta yerine getirmeyen seçmenler, ağır para cezası ile cezalandırılır. beş yüz liradan bin liraya kadar hafif para cezası.

Oy Sandığına Müdahale ve Uyarıya Uymama:

MADDE 159- (Değişik: 10.6.1983 – 2839/53 md.) Sandığı kullandıktan sonra yaptığı uyarıya rağmen sandıktan ayrılmayan veya herhangi bir müdahale, öneri veya tavsiyede bulunan veya bunlara teşebbüs eden kişi, üç aydan bir yıla, üç bin liradan 15. bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.

Oy Vermeyenlerin Oy Vermesi:

MADDE 160- (Değişik: 17.5.1979 – 2234/1 md.; Değişik: 10.6.1983 -2839/54 md.) Oy kullanma hakkının bulunmadığını bildiği halde oy kullanmaya teşebbüs eden veya oy kullanan kişi ikiden beşe kadar hapis cezası ile cezalandırılır. yıl. ve beş bin liradan yirmi beş bin liraya kadar ağır para cezası.

(Değişik: 10.6.1983 – 2839/54 md.) Obur adı altında oy kullanmaya teşebbüs eden veya oy veren kişi, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve onbin liradan ellibin liraya kadar para cezası ile cezalandırılır.

Bir sandıkta oy kullandıktan sonra diğer sandıkta oy kullanmaya teşebbüs eden veya kullanan kişi hakkında da ikinci fıkra hükmü uygulanır.

Sandıktaki Kabahatler:

MADDE 161- (Değişik: 17.5.1979 – 2234/1 md.; Değişik: 10.6.1983 -2839/55 md.) Yetkileri olmadığı halde her ne sebeple olursa olsun sandık yerini değiştirenler Sandığı açan, çalan veya tahrip eden veya sandığın içini veya dışını çıkaran, çalan veya değiştiren kişi, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve onbin yıldan yetmiş yıla kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. -beş bin lira.

Bu fiil ve fiillerin cebir, şiddet veya hile ile işlenmesi hâlinde, verilecek ceza bir kat artırılır.

Siyasi Partilerin ve Bağımsız Adayların Oy Sandıklarındaki Kabahatler:

MADDE 162- (Değişik: 10.6.1983 – 2839/56 md.) Siyasî partilerin veya bağımsız adayların oy pusulalarını veya seçimlere ilişkin her türlü evrakı zapt edenler, yok edenler veya yok edenler veya sandık yerine götürülmelerine engel olanlar veya dağıtılanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına çarptırılır. ceza ile cezalandırılır.

Bu fiillerin cebir, şiddet, tehdit veya aldatma yoluyla veya biri silahlı birden fazla kişi tarafından veya herhangi bir şekilde bir siyasi partinin konut veya binalarına girilerek işlenmesi hâlinde, bu unsurda yazılı cezalar uygulanır. bir tane daha eklenerek cezalandırılır.

Bu fiillerin resmi unvan sahibi kişiler tarafından işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada yazılı ceza verilir.

Seçmenler ve yetkililer için seçim suçları

Seçim İşlerinin Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Tarafından Aksaması:

MADDE 163- (Değişik: 17.5.1979 – 2234/1 md.) Seçim kurulu başkan ve üyelerinden birinin olağandışı davranışlarıyla seçim işlemlerini ve oylamayı kısmen veya tamamen imkansız hale getirmesi veya bilerek seçimin iptaline sebep olması , iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılacaklar. on bin liradan elli bin liraya kadar ağır para cezalarıyla cezalandırılırlar.

Seçim sonuçlarını ilan etmeyenler, tutanakları asmayanlar veya kanunen vermekle yükümlü oldukları tutanakların suretlerini vermeyenlere aynı ceza verilir.

Oylama sonucunu etkileyecek durumlar:

MADDE 164- (Değişik: 17.5.1979 – 2234/md.; Değişik: 10.6.1983-2839/57 md.) 1. Seçmenlerin sandıkta imzalarını attıkları seçmen listesine gelmeyenler , adına geçersiz imza atmak, mühür basmak veya üzerine parmak basmak. Oy kullanır veya kullandırırsa üç yıldan beş yıla kadar hapis ve on beş bin liradan yetmiş beş bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.

2. Bu fiilin sandık başkanı ve üyeleri ile memurlar tarafından işlenmesi halinde, cezaya yukarıdaki fıkrada yazılı cezanın yarısı eklenir.

3. (Değişik: 10.6.1983 – 2839/57 md.) Seçim sonucunu rastgele değiştiren veya elinde bulunduran veya seçim tutanağını tamamen veya kısmen hile ile düzenleyen veya tahrif eden kişi, beş yıldan sekiz yıla kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılır. . cezalandırılmış.

4. Yukarıdaki fıkrada yazılı fiil ve fiiller, meclis başkan ve üyeleri ile resmi görevliler tarafından işlenirse, haklarında verilecek ceza beş yıldan on yıla kadardır.

5. Sandığı kullandıktan sonra, sandıkta kendisine uygulanan özel boyayı silerek, yok ederek veya çıplak gözle görülmeyecek şekilde bire bir seçimlerde oy kullanan veya ikinci kez oy kullanmaya teşebbüs eden kişi, şekli ve şekli olmayan, altı aydan iki yıla kadar hapis ve yirmi iki bin beş yüz liradan hapis cezasına hükmolunur. beş bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. Bu fıkrada belirtilen özel boyayı ilçe seçim kurulu başkanlığından aldıktan sonra, bu boyayı ilçe seçim kurulunun belirlenen uzuvlarına sürmeyen sandık kurulu başkan ve üyeleri veya seçmenler veya sandık kurulu başkan ve üyeleri Bu boyayı kasten yok eden veya yok eden veya bu boyayı seçmenin belirlenmiş uzuvlarına sürmeyen veya bu özel boyalardan başka birini kullanan seçmen. Bu fıkrada yazılı fiilleri rasgele işlemeye zorlayanlara, bu fıkrada yazılı ceza üçte birinden yarısına kadar artırılarak hükmolunur.

Kurulları üçüncü fıkrada yazılı fiilleri gelişigüzel işlemeye zorlayan kimseye üçüncü fıkrada yazılı ceza üçte birinden yarısına kadar artırılır.

Bu fiil, meclis üyelerine menfaat sağlamak veya vaatlerde bulunmak suretiyle gerçekleşmişse, meclis üyeleriyle birlikte menfaat sağlayan veya vaatlerde bulunanlar hakkında dördüncü fıkrada yazılı ceza yarının üçte biri eklenerek belirlenir.

İtiraz ve Şikayetlerin Kabul Edilmemesi:

MADDE 165- (Değişik: 17.5.1979 – 2234/1 md.) Bu Kanuna göre şikayet ve itiraz yetkisi verilenlerin başvurularını kaydetmekle yükümlü oldukları takdirde, başvurularını kaydetmeyi reddeden meclis başkan ve üyeleri , bir aydan bir yıla kadar hapis ve bin liradan beş bin liraya kadar para cezası isteniyor. ağır para cezalarıyla cezalandırılır.

Kötü Niyetli İtiraz:

MADDE 166- (Değişik: 17.5.1979 – 2234/1 md.) Seçimler sonunda seçilenlere verilen tutanağa veya seçilenlerin yeterliliğine haklı bir sebep olmaksızın ve kötü niyetle itiraz edenler, üç aydan altı aya kadar ve beş bin liradan yirmi bin liraya kadar para cezası ile cezalandırılır. ile cezalandırıldı

Kötü Amaçlı Şikayet:

MADDE 167- Oy kullanma sürecini veya seçim kurullarının görevlerini güvenli bir şekilde yapmalarını veya sayım sonuçlarını geciktirmek amacıyla kötü niyetle şikâyet ve itirazda bulunanlar hakkında yukarıdaki karar uygulanır.

Çeşitli Kararlar:

MADDE 168- (Değişik: 10.6.1983 – 2839/58 md.) Kurullarca hazırlanan oy verme tutanakları ile seçim sonuçlarının asılı nüshalarını yırtan, bozan veya çıkaran kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Resmi Makamların Beyanlarına Karşı İşlenen Suçlar:

MADDE 169- (Değişik: 10.6.1983 – 2839/59 md.) Seçim işlemlerine ilişkin makamlarınca yayımlanan beyanname ve ilanların ilân ve asılmasına engel olan veya bunları yırtan, bozan veya çıkaran kişi, üç aydan altı aya kadar hapis cezasına çarptırıldı. .

Yasağa Karşı Hareketler:

MADDE 170- (Değişik: 10.6.1983 – 2839/60 md.) Oy verme günü umuma açık yerlerde içki veren, satan veya içenler ile açık veya kapalı şişelerde içki satanların veya satın alanların, üç aydan az süre . Bir aya kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.

Silah Taşıyıcıları:

MADDE 171- (Değişik: 17.5.1979 – 2234/1 md.) 79 uncu maddesinde yer alan silah taşıma yasağına aykırı hareket edenler, ikibinbeşyüz liradan onbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 6136 sayılı Kanun kararları saklı kalmak kaydıyla.

Kovuşturma İşlemlerine Karşı Yapılacak İşlemler:

MADDE 172- Kovuşturma ve soruşturma yöntemlerine ilişkin yasaklara aykırı hareket edenler, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort